Contact us

Our postal address:

UEC-TLU / Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp
Trường Đại Học Thăng Long
đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai,
TP Hà Nội

Emails and social media:

Email: uec-tlu@thanglong.edu.vn
Secretariat: Mrs Đinh Thuý Quỳnh (thuky-uec@thanglong.edu.vn ; Tel: +84.906263326)
Website: http://uec.thanglong.edu.vn/ and http://thanglong.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/uec.tlu
Twitter: https://www.twitter.com/uec-tlu , @TluUec
Youtube channel: http://bit.ly/uec-tlu-youtube ( or youtube.com/channel/UCZl1UQSN0PPWkXNOvM3Mx3Q)