Biểu quyết

Biểu quyết về một số nội dung giao lưu với Trung tâm UEC-TLU trong tương lai:

Các bạn sinh viên có quan tâm đến các nội dung chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện kiến thức và kỹ năng có thể tham gia biểu quyết sau đây:

Link để biểu quyết:  http://bit.ly/uec-p3

Thời gian biểu quyết: từ 27/10 đến 26/11/2018. Trung tâm sẽ căn cứ vào biểu quyết để chọn các nội dung chia sẻ kinh nghiệm  đã đề xuất trong tương lai. Các bạn sinh viên cũng có thể gửi đề xuất các nội dung trao đổi và giao lưu qua địa chỉ email: thuky-uec@thanglong.edu.vn