Disclaimer

Về các thông tin tuyển sinh và tuyển dụng

Các thông tin tuyển dụng đăng trên website UEC-TLU được cung cấp từ các doanh nghiệp (đã ký kết Biên bản hợp tác và cũng có những doanh nghiệp chưa có mối quan hệ ràng buộc) nhằm hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên về cơ hội thực tập, cơ hội việc làm.

Sinh viên cần tự tìm hiểu và đánh giá tiềm năng của thông tin trước khi ứng cử. Trung tâm UEC – TLU không chịu trách nhiệm về những thông tin tuyển dụng được gửi và đăng trên website UEC – TLU.