Thông tin Sinh Viên

Trung tâm Kết nối Đại học Doanh Nghiệp (UEC-TLU)  cùng Phòng Công tác Sinh viên đang chuẩn bị các sinh hoạt hướng đến sinh viên tốt nghiệp ra trường và cựu sinh viên của Trường Đại Học Thăng long. Do đó, Trung tâm đang tiến hành thu thông tin về địa chỉ email của những sinh viên đang học, hoặc đã tốt nghiệp, nhằm phục vụ cho việc kết nối giữa Trường và những cựu sinh viên của nhà Trường sau này.
 

Đối với sinh viên còn đang học tại Trường, hoặc mới tốt nghiệp ra trường, việc cung cấp thông tin cho Trung tâm nhằm phục vụ cho việc giúp các doanh nghiệp, là đối tác của Trung tâm UEC-TLU, và nhà Trường có thể liên hệ với các sinh viên để cung cấp thông tin về các vị trí thực tập hoặc tuyển dụng việc làm. Như thế, Trung tâm UEC-TLU sẽ có khả năng gửi một cách tự động các các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp đã kết nối với Trung tâm đến các sinh viên đã đăng ký nhận thông tin của Trung tâm.