AUF tài trợ dự án nhằm tăng cường kỹ năng làm việc của sinh viên

Vào cuối tháng 09/2017, Ban điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF-DRAP) đã ra một lời kêu gọi các trường đại học thành viên trong khu vực xây dựng các dự án hướng về việc tổ chức thiết lập các cơ chế liên quan đến kỹ năng làm việc (employability) của sinh viên trường mình thông qua một đối thoại giữa các trường đại học và doanh nghiệp (xem lời kêu gọi dự án bằng tiếng Pháp).

Trường Đại Học Thăng Long (ĐHTL) đã đáp lại lời kêu gọi đó và đã xây dựng một dự án xin sự tài trợ của AUF cho các hoạt động mang tính chất bổ sung cho các hoạt động đang thực hiện trong khuôn của dự án Hub4Growth. Chúng tôi vừa nhận được thông tin là dự án của Trường ĐHTL đã được chấp nhận và đã được đánh giá cao (4,2 điểm trên tổng số 5 điểm).  Trường ĐHTL cũng là một trong 6 tổ chức thành viên AUF sẽ nhận được sự tài trợ của AUF tại khu vực, trên tổng số 11 tổ chức giáo dục và nghiên cứu đã nộp được một dự án.

Những hoạt động Trường ĐHTL xin AUF tài trợ được duyệt như sau:

  1. Xây dựng một mô đun học trực tuyến về kỹ năng khởi nghiệp bằng tiếng Việt trên cơ sở những tài nguyên giáo dục mở, phát hành bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt trên internet (6.150 euros). Dự kiến mô đun học tập này sẽ có phần được truy cập tự do và có phần phải trả phí, cho phép sinh viên TĐHTL nhận được tín chỉ và những người bên ngoài nhạn được một chứng chỉ;
  2. Tùy biến sang tiếng Việt và bổ sung thêm các tài nguyên nhằm xây dựng một mô đun học trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Thăng Long trên cơ sở của  lớp học trực tuyến về kỹ năng tìm kiếm việc làm bằng tiếng Pháp (Module d’Insertion professionnelle, MIPT)do cô Nguyễn Thị Thanh Hương (Đại Học Bách Khoa hà Nội) đã phát triển với sự tài trợ của AUF (1.150 euros);
  3. Ứng dụng phương pháp sư phạm PBL (Project-based learning và Problem-based learning) và WRL (work-related learning) tại Bộ môn Tin học để xây dựng các cơ sở dữ liệu cần thiết cho công việc của Trung tâm UEC-TLU (800 euros);
  4. Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học tại Khoa Kinh tế quản lý, trên cơ sở các cuộc khảo sát mẫu về kỹ năng làm việc về tình hình kiếm việc làm của một nhóm sinh viên thuộc Khoa kinh tế quản lý Trường Đại Học Thăng Long (900 euros). Các khảo sát mẫu sau nầy có thể phổ biến và ứng dụng tiếp tục ở các khoa khác của Trường.

Tổng cộng số tiền AUF tài trợ cho dự án này là 9.000 euros. Thời gian thực hiện từ nay cho đến hết 31 tháng 12/2018.

Ban điều hành của dự án AUF hỗ trợ cho kỹ năng làm việc bao gồm 5 người:

  • Ông Vũ Đỗ Quỳnh, phó Hiệu trưởng, phụ trách dự án AUF và giám đốc Trung tâm UEC-TLU;
  • Bà Đinh Thúy Quỳnh, Phòng Sau Đại học và Nghiên cứu khoa học, kiêm thư ký trung tâm UEC-TLU;
  • Ông Nguyễn Duy Thành, giảng viên Khoa KTQL kiêm nhân viên trung tâm UEC-TLU;
  • Bà Lê Thanh Bình, Phòng Hợp tác Quốc tế, điều phối viên dự án Hub4Growth tại Trường ĐHTL;
  • Ông Jean-Philippe Eglinger, CEO công ty Việt Pháp Strategies, giảng viên 2 môn Thông tin kinh tế cơ bản và Khởi nghiệp cho lớp cao học Quản trị kinh doanh của Trường ĐHTL.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại uec-tlu@thanglong.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *