Khóa đào tạo của dự án Hub4Growth

Dự án Hub4Growth sẽ tổ chức 4 khóa đào tạo cho những cán bộ nhân viên thuộc 8 trường đại học thành viên ở Châu Á. Nội dung và những tài nguyên thuộc 4 khóa đào tạo đó sẽ được dùng để tạo ra các tài nguyên giáo dục nhằm truyền lại kiến thức cho những cán bộ nhân viên khác ở các trường đại học thành viên của dự án.

Những nội dung của bốn khóa đào tạo này đã được trao đổi và thống nhất nhân dịp chuyến tham quan Trường đại học London Metropolitan  vào tháng 01/2017.

  • Khóa 1 tại Campuchia: Phát triển những chiến lược cho các doanh nghiệp và kỹ năng làm việc (Developing Strategies for Enterprise and Employability). Để truy cập nội dung, nhấn vào đây.
  • Khóa 2 tại Hy Lạp: Kỹ năng làm việc và Kỹ năng lập nghiệp (Employability and Entrepreneurship)
  • Khóa 3: Quản lý sở hữu trí tuệ (IP Management)
  • Khóa 4: Cách đo và cải tiến Doanh nghiệp, kỹ năng làm việc và  tìm kiếm nguồn tài chính (Measuring and Enhancing Enterprise and Employability and Fundraising)