Liên hệ

UEC-TLU / Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp
Trường Đại Học Thăng Long
đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội

Email: uec-tlu@thanglong.edu.vn
Web: http://thanglong.edu.vn/