New page for UEC-TLU – Trang blog mới của UEC-TLU

Do một số vấn đề kỹ thuật ngoài mong muốn, blog của Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long đã bị gián đoạn từ tháng 06/2019 do bị hacker tấn công. Thêm nữa, những nội dung đã được công bố từ giữa tháng 01/2018 cho đến tháng 06/2019 đã bị mất. Vậy, ngoài việc khôi phục được trang blog cũ với những nội dung đã có từ trước tháng 01/2018, chúng tôi vừa phát triển một trang blog mới tại địa chỉ uec-tlu.blogspot.com.

For technical reasons beyond our control, the WordPress blog of the University-Enterprise Center of Thang Long University (UEC-TLU) has been discontinued since June 2019, due to a malware action. Moreover, all published contents between early January 2018 and June 2019 have been lost. Thus, besides re-establishing the original WordPress blog of UEC-TLU for historical purposes, we have started to develop a new blog page at uec-tlu.blogspot.com.

Our other links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *